Programma - Opleidingsplan

Vanaf september 2012 startten wij met een bijgewerkt studiecurriculum. Meer dan twintig jaar werken gaf enige ervaring en inzicht om het studieaanbod nog beter af te stemmen op de onderwijsrealiteit.

De opleiding bestaat uit vier jaren (zie verder), waar JAAR I en II samengebundeld zijn in MODULE I, en JAAR III en IV gebundeld zijn in MODULE II. De kandidaat-leerkracht of leerkracht-in-dienst kan slechts naar JAAR III overstappen wanneer deze met succes de volledige MODULE I afgewerkt heeft. Sinds september 2018 worden simultaan twee studiejaren onderwezen, hetzij JAAR I en III, het zij JAAR II en JAAR IV. 

Wij raden de studenten ten stelligste aan de syllabi door te nemen om zo met het vak kennis te nemen. De lessen zijn gespreid over twee lesperiodes. Tijdens deze lessen wordt een inleiding gegeven op het onderwerp, de syllabus wordt toegelicht en de vragen van de cursisten worden beantwoord.

WAAR… De lessen vinden plaats in een hybride lesomgeving. De helft van de lessen worden gedoceerd in de hoofdzetel van het instituut, m.n. de orthodoxe parochie van de heilige Apostel Andreas, Sophie Van Akenstraat 17 te 9000 Gent. De andere helft van de lessen worden per ZOOM-platform gedoceerd. 

WAT… De vorming omvat vier jaren; zie verder onder menu “Programma”. De cursist volgt regelmatig de lessen. Per jaar hebben vier examenzittijden plaats, tijdens dewelke de kandidaat de vastgelegde examens aflegt. Men gaat in principe over naar een volgende jaar wanneer het vorige jaar volledig en met succes is afgewerkt. Het curriculum van de vier jaren is namelijk gradueel opgebouwd. Iedere student (die het wenst of verplicht is een certificaat van theologische studies te behalen) is verplicht minstens vier van de voorgestelde examens per jaar af te leggen. Meer info hierover vindt u in het examenreglement op onze site; het reglement is ook te verkrijgen op het Instituut. De student schrijft zich in voor elke examensessie volgens de richtlijnen van het examenreglement.

  1. Het certificaat in theologische studies: Kan behaald worden na respectievelijk twee jaar, drie jaar en vier jaar met vrucht te hebben afgewerkt en een bewijs voor te leggen dat hij of zij het orthodoxe geloof belijdt. Deze certificaten bieden de mogelijkheid om les te geven in orthodoxe godsdienst in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
  2. Vrije leerling: Hiervoor schrijft men zich in voor de vakken waarvoor men zich interesseert. Nadien kan men het examen afleggen.
  3. Per correspondentie: Diegene die om één of andere reden de lessen niet kan volgen, kan wel het cursuspakket aankopen en al of niet examens afleggen Opgelet cursuspakketten worden niet opgestuurd per post. Zij kunnen, na afspraak met het secretariaat, afgehaald worden op het centrum.

HOE… Eén zaterdag per maand worden er vier uren les gegeven van 10u00 tot 15u00 en dit vanaf september van het nieuwe academiejaar. Er worden systematisch twee vakken onderwezen. De eerste reeks lessen vangt aan om 10u00 stipt en duurt tot 12u00. Tussen 12u en 13u is er een onderbreking om een zelf meegebrachte broodmaaltijd te gebruiken. Koffie en thee zijn ter beschikking. De tweede reeks lessen loopt van 13u00 tot 15u00. Iedere docent beschikt dus, om zijn vak te doceren, over twee leseenheden met een totale duur van 4 uren. Gedurende deze lessen wordt een inleiding gegeven op theologische disciplines voorzien volgens het leerprogramma (zie verder). Indien de cursus voorhanden is, wordt deze u ter beschikking gesteld. Tijdens de lessen wordt verwezen naar bijkomend studiemateriaal (atlassen, boeken, kaarten, naslagwerken enz.) en worden afspraken gemaakt rond het examen. Indien het nodig blijkt, kan een docent een bijkomend seminarie of les geven op overeengekomen moment na afspraak.

HOELANG… De kandidaat-leerkrachten en de leerkrachten in dienst zijn onderworpen aan een termijn om de studies af te ronden.